main

Shërbime bankare

1 vjet bankim digjital

89.08

Njësia: euro-per-vit

Mirëmbajtjen për llogari rrjedhëse për 1 vit

E-baniking për një vit

12 transfere në banka tjera me ebanking

1000 euro transfer ndërkombëtar

12 pagesa KEDS me ebanking

24 tërheçje nga bankomati brenda bankës

12 tërheçje nga bankomati jashtë bankës

Mirëmbajtja e kartelës së kredisë

1000 euro pagesa në Internet me kredit kartelë

1000 euro shpenzime jashtë vendit me kredit kartelë

Dy pranime nga 1000 Euro të parave nga jashtë vendi

Shitësit më të lirë
Banka Private e Biznesit 89.08
Banka Ekonomike 97.80
Banka Kombëtare Tregtare 98.4
NLB 108
TEB 113
Raiffeisen Bank 120.4
ProCredit Bank 141

Lajmet e fundit