main

Shërbime bankare

1 vit bankim jo digjital

128.48

Njësia: euro-per-vit

Mirëmbajtja për llogari rrjedhëse për 1 vit

12 transfere në banka tjera - pa ebanking

1000 euro transfer ndërkombëtar

12 pagesa KEDS - pa ebanking

24 tërheçje nga bankomati brenda bankës

12 tërheçje nga bankomati jashtë bankës

Mirëmbajtja e kartelës së kredisë

1000 euro shpenzime jashtë vendit me kredit kartelë

Dy pranime nga 1000 euro të parave nga jashtë vendi

Shitësit më të lirë
Banka Private e Biznesit 128.48
Banka Ekonomike 130.08
NLB 133.77
Banka Kombëtare Tregtare 173.9
TEB 188
Raiffeisen Bank 199.90
ProCredit Bank 386

Lajmet e fundit